Kvaliteedipoliitika iseloomustab meie organisatsiooni käitumist, mis määrab suhtumise kvaliteeti kui sotsiaalsesse väärtusse. SI Castingsi tegevuse peamine olemus ja suunitlus kvaliteedi valdkonnas seisneb oote juhtimismehhanismide ja korporatiivse kultuuri kujundamises. Tegevuse peamine vahend sellel suunal on juhtimissüsteem, mis tagab lõpptoote ja töö kvaliteedi kontrollitavad, stabiilsed ettenähtud parameetrid.
Firma SI Castings kvaliteedipoliitika põhimõtted:
 1. Toote ja teenuste kvaliteedi taseme määrab ainult tarbija. Meie ülesanne on mitte ainult saavutada see tase, vaid püüda ka see ületada.
 2. Austus tarbija vastu ei ole formaalsus.
 3. Igaühe, reatöölise või peadirektori töö kvaliteedi tegelik kriteerium on ainult nõutav tulemus.
 4. Me hindame iga Isiksust, kuid mõistame et tulemus on saavutatav ainult meeskonna kooskõlastatud tegevusega.
 5. Konstruktiivne kriitika organisatsiooni igal tasandil on peamine vahend kaitseks seisaku eest.
Ettevõtte peadirektor ja kõrgema lüli juhid on võtnud endale kohustuse järgida kõrvalekaldumatult seatud põhimõtteid ning parandada pidevalt kvaliteedijuhtimissüsteemi tulemuslikkust.
Firma SI Castings juhtkond tagab kvaliteedipoliitika elluviimise allpool esitatud meetmetega (ja mitte ainult):
 1. Vajalike ressursside eraldamine.
 2. Kvaliteediga seotud protsesside prioriteetsuse tagamine.
 3. Kasvav nõudlikkus ettevõtte töötajate otsuste täitmise ja tegevuse tulemuslikkuse suhtes seoses toodangu kvaliteedi tagamise ning kvaliteedikontrollisüsteemi toimimisega.
 4. Tootmisvahendite ja -tehnoloogia pidev täiustamine, uute toodanguliikide väljaarendamine.
 5. Täpsed ja mõõdetavad eesmärgid, oodatavate tulemuste pidev selgitamine töötajatele ning nende töö hindamine eesmärgi saavutamise alusel.
 6. Vastutuse ja volituste täpne jaotamine, töötajate kompetentsitaseme parandamine.
 7. Töötajate motiveerimine isikliku eeskujuga ja nende ergutamine efektiivse töö eest.
 8. Ettevõtte positiivse maine kujundamine sise- ja välisturgudel.
Ettevõtte tegevuse põhisuunad keskkonnakaitse valdkonnas on:
 • Keskkonna kaitsmine, järgides keskkonnakaitsealase seadusandluse nõudeid.
 • Keskkonnakaitsealase töö korraldamine töötajatega.
 • Loodusressursside ratsionaalne kasutamine.
 • Ohtlike jäätmete ja sekundaarse toormena kasutatavate jäätmete kogumine, säilitamine ja üleandmine spetsialiseeritud ettevõtetele.
 • Tarbijate informeerimine valmistatava toodangu keskkonnaohutuse kohta.
Tööohutuspoliitika peamised põhimõtted on:
 • Töötajate elu ja tervise hoidmine.
 • Ohutute töötingimuste loomine.
 • Traumade ja kutsehaiguste ennetamine. Kontrolli tootmisalaste riskide üle.
Nende eesmärkide saavutamiseks SI Castings kohustub:
 • Järgima tööohutusalast seadusandlust.
 • Hindama võimalikke riske töökohtadel, pöörates erilist tähelepanu tootmisprotsesside spetsiifikale, et selgitada välja olemasolevad ohud.
 • Korraldama töö traumade ja õnnetusohtlike olukordade ning töötajate tervise halvenemise ärahoidmiseks.
 • Tagama, et informatsioon tööohutuse seisukorra ja tingimuste kohta tootmises oleks kättesaadav.
 • Korraldama tööohutusalast koolitust.
 • Tagama seadmete avariideta töö.
 • Kasutama õigeaegseid kaitsevahendeid.